(1)
เสนาลอย อ. รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้. SNRU. J. Sci. Tech. 2014, 5, 117-134.