(1)
เดชบุญ ล. รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students. SNRU. J. Sci. Tech. 2014, 5, 99-116.