(1)
ชมชื่น ธ. ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized Beauty : The Product of the Three and Four Digit Number and the Many Digit Number That Every Digit As 1. Cre.Sci. 2014, 5, 61-72.