(1)
ยอดนา ป. .-. การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร Financial Management for New Entrepreneurs in Sakon Nakhon Province. SNRU. J. Sci. Tech. 2014, 5, 49-60.