(1)
ธีระอกนิษฐ์ น. ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial Officers at Sub – District Administrative in Sakon Nakhon Province. SNRU. J. Sci. Tech. 2014, 5, 17-26.