(1)
ร่มเย็น ล. การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective. Cre.Sci. 2014, 5, 1-16.