(1)
โสพันนา ก.; อุทัยดา ธ. การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น. Cre.Sci. 2013, 1, 181-196.