(1)
สะอาดสิทธิศักดิ์ ศ. การพัฒนาแนวทางการตรวจร้านจำหน่ายวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสารวัตรเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก. Cre.Sci. 2013, 1, 97-114.