(1)
จอมหงษ์พิพัฒน์ภ. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น. SNRUJST 1, 1, 87-96.