(1)
มหาชัย ร.; คำเหม็ง ท.; จินดาประเสริฐ ป.; รักซ้อน ส. ศึกษาการคายซับของเถ้าแกลบที่อิ่มตัว ด้วยสีย้อมผสมโลหะหนักที่มีพิษบางตัว. Cre.Sci. 2013, 1, 143-150.