(1)
สีตะวัน ท.; สีตะวัน อ. การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์. Cre.Sci. 2013, 1, 111-118.