(1)
รัตนอุดมโชค ส. การซื้อสิทธิขายเสียง ในจังหวัดสกลนคร. Cre.Sci. 2013, 1, 85-100.