(1)
อุมะวรรณ พ.; เพ็งสวัสดิ์ ว.; สุรกิจบวร ศ. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม. Cre.Sci. 2013, 2, 167-177.