(1)
เขียวรักษา อ.; รัตนอุดมโชค, ส.; สุมังคะ จ.; พูลแสวงทรัพย์ อ. การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่า ชุมชนบ้านนางัว จังหวัดนครพนม สำหรับเยาวชน. Cre.Sci. 2013, 2, 121-134.