(1)
เพ็งสวัสดิ์ ว. การวิจัยเชิงเปรียบเทียบสาเหตุ. Cre.Sci. 2013, 2, 35-48.