(1)
เพชรคำ ส. ลวงลุ่มน้ำโขง : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บริเวณพรมแดนไทย-ลาว. Cre.Sci. 2013, 2, 31-42.