[1]
ศรีพสุดา ล. 2013. คุณลักษณะของนักนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. Creative Science. 3, 6 (Jul. 2013), 85–98.