[1]
นนทะวงษ์ เ. and สุรกิจบวร ศ. 2013. ความพึงพอใจในการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1. Creative Science. 3, 6 (Jul. 2013), 73–84.