[1]
เพชรคำ ส. 2013. โครงสร้างสังคมของหมู่บ้านลาว: กลไกสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน ในระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์. Creative Science. 3, 6 (Jul. 2013), 49–62.