[1]
สุรกิจบวร ศ. and เพ็งสวัสดิ์ ว. 2013. รูปแบบการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. Creative Science. 3, 6 (Jul. 2013), 13–34.