[1]
วิเศษ น., ฉลากบาง ว. and เพ็งสวัสดิ์ ว. 2013. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม. Creative Science. 4, 7 (Jul. 2013), 75–88.