[1]
มาตวังแสง ร., หวานอารมณ์ อ. and ภูษาวิโศธน์ พ. 2013. คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหนังสือแบบเรียนสำหรับผู้เรียนใน ระดับประถมศึกษาในประเทศไทย. Creative Science. 4, 7 (Jul. 2013), 47–60.