[1]
เพ็งสวัสดิ์ว. 1. การวิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังอำนาจของผู้บริหาร. SNRU Journal of Science and Technology. 4, 7 (1), 1-10.