[1]
ฉลากบางว. 1. บทบรรณาธิการ. SNRU Journal of Science and Technology. 4, 7 (1).