[1]
ธีระอกนิษฐ์น. and นิ่มตลุงอ. 1. การศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. SNRU Journal of Science and Technology. 5, 9 (1), 29-36.