[1]
Piwsaoad, J. 2016. การถ่ายเทความร้อนของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกสำหรับอบแห้งดีปลี. SNRU Journal of Science and Technology. 8, 3 (Dec. 2016), 365–378.