[1]
Nikomtat, J. 2016. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงด้วยสีย้อมจากพืชสมุนไพรในตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. SNRU Journal of Science and Technology. 8, 3 (Dec. 2016), 353–364.