[1]
Saisunee Klangpraphan ส. ก. 2015. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. Creative Science. 7, 13 (Jun. 2015), 99–110.