[1]
Permsak Yeemin เ. ย. 2015. ศึกษาการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในโรงฆ่าชำแหละเนื้อโค และผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. Creative Science. 7, 13 (Jun. 2015), 1–10.