[1]
พิลาภ เ. 2014. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสารบรรณ ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร. SNRU Journal of Science and Technology. 5, 10 (Mar. 2014), 135–148.