[1]
เสนาลอย อ. 2014. รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้. SNRU Journal of Science and Technology. 5, 10 (Mar. 2014), 117–134.