[1]
เดชบุญ ล. 2014. รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาล Training Model for Emotional Quotient Development of Nursing Students. SNRU Journal of Science and Technology. 5, 10 (Mar. 2014), 99–116.