[1]
ชมชื่น ธ. 2014. ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนสามหลักและสี่หลักกับจำนวนหลายหลักที่ทุกหลักเป็นเลข 1 Generalized beauty : the product of the three and four digit number and the many digit number that every digit as 1. Creative Science. 5, 10 (Mar. 2014), 61–72.