[1]
ยอดนา ป. -. 2014. การบริหารจัดการทางการเงินสำหรับผู้เริ่มประกอบธุรกิจ รายใหม่ในจังหวัดสกลนคร Financial Management for New Entrepreneurs in Sakon Nakhon Province. SNRU Journal of Science and Technology. 5, 10 (Mar. 2014), 49–60.