[1]
ปานศุภวัชร ถ. 2014. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Development of Analytical Thinking Skills of the Second Year Student Teachers in Sakon Nakhon Rajabhat University. Creative Science. 5, 10 (Mar. 2014), 33–48.