[1]
ธีระอกนิษฐ์ น. 2014. ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านบัญชีของบุคลากร ส่วนงานคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดสกลนคร Demand for Developing Accounting Knowledge of the Financial officers at Sub – district Administrative in Sakon Nakhon Province. SNRU Journal of Science and Technology. 5, 10 (Mar. 2014), 17–26.