[1]
ร่มเย็น ล. 2014. การแลกเปล่ยี นดั้งเดมิ ของชาวอีสาน : มุมมองความสัมพันธ์ทางสังคม Traditional Exchange of Isan People: A Social Relationship Perspective. Creative Science. 5, 10 (Mar. 2014), 1–16.