[1]
โสพันนา ก. and อุทัยดา ธ. 2013. การปรับปรุงสมบัติของตัวดูดซับโลหะหนักด้วยวัสดุในท้องถิ่น. Creative Science. 1, 1 (Jul. 2013), 181–196.