[1]
จอมหงษ์พิพัฒน์ภ. 1. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย สำหรับผู้นำท้องถิ่น. SNRU Journal of Science and Technology. 1, 1 (1), 87-96.