[1]
ธรรมคุณอ. and สรรพกิจจำนงก. 1. สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ. SNRU Journal of Science and Technology. 1, 1 (1), 25-36.