[1]
สีตะวัน ท. and สีตะวัน อ. 2013. การวิเคราะห์สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของ คลัสเตอร์ Na Co2O4 : 1/3, 1 หน่วยเซลล์. Creative Science. 1, 2 (Jul. 2013), 111–118.