[1]
เขียวรักษา อ., รัตนอุดมโชค, ส., สุมังคะ จ. and พูลแสวงทรัพย์ อ. 2013. การศึกษาและการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพืชและเห็ดในป่า ชุมชนบ้านนางัว จังหวัดนครพนม สำหรับเยาวชน. Creative Science. 2, 3 (Jul. 2013), 121–134.