[1]
ม่วงจันทร์ส. and สมพงษ์ส. 1. ขั้นตอนวิธีคำนวณสำหรับรากที่ของจำนวนจริง โดยวิธีการเชิงตัวเลขแบบทำซ้ำ. SNRU Journal of Science and Technology. 2, 4 (1), 83-92.