[1]
ยศตะโคตรส. and วงศ์จิรัฐิติอ. 1. การตรวจสอบคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มในโรงเรียน หมู่บ้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร. SNRU Journal of Science and Technology. 2, 4 (1), 61-68.