[1]
เพชรคำ ส. 2013. ลวงลุ่มน้ำโขง : การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน บริเวณพรมแดนไทย-ลาว. Creative Science. 2, 4 (Jul. 2013), 31–42.