[1]
ฉลากบางว. 1. บทบรรณาธิการ. SNRU Journal of Science and Technology. 2, 4 (1).