สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Mentor : ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล

บรรณาธิการ: รศ.ดร.วีระพันธ์ ดวงทองสุข 

SAU วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19/1 ถ.เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 0-2807-4500-27 ต่อ 404

เว็บไซต์:  saujournalst.sau.ac.th    

อีเมล์: SAUJournalST@sau.ac.th