1.
อินทรีย์มีศักดิ์ บ, จาตุนิตานนท์ ภ, กังหัน ว. Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company. sau.j.sci.tech. [Internet]. 2021 Jun. 2 [cited 2022 Sep. 27];7(1):1-14. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/244143