1.
อาจฤทธิ์ ส, ศรีน้อย ส, อินทนนท์ ณ, ธิมาทา ม. STAND-UP AID EQUIPMENT FOR ELDERS. sau.j.sci.tech. [Internet]. 2017 Dec. 31 [cited 2022 Dec. 1];3(2):10-8. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/172354