อินทรีย์มีศักดิ์ บัณฑิต, จาตุนิตานนท์ ภูมิ, and กังหัน วรวุฒิ. “Preventive Maintenance Case Study : Car Seat Manufacturing Company”. SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY 7, no. 1 (June 2, 2021): 1–14. Accessed September 27, 2022. https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/saujournalst/article/view/244143.